| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


به اطلاع كليه متقاضيان شركت در همايش ميرساند جهت شركت در اين همايش وجه مذكور رابايستي به حساب 0110542405008  بانك ملي به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد سروستان واريز نمايند.
هزينه شركت درهمايش بصورت حضوري : 1200000 ريال
هزينه شركت در همايش بصورت غير حضوري : 900000ريال
هزينه جهت مقاله دوم : 600000 ريال
هزينه جهت مقاله سوم : 500000
ريال
"لازم به ذکر است که تصویر فیش واریزی نیز بایستی پس از پذيرش مقاله ارسال شود"


بازگشت1395/11/09امتیازدهی شده0 مرتبه