| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بايد همزمان باهم انجام پذيرد.

جهت شركت در همايش ارسال اصل مقاله و چكيده مقاله بصورت دو فايل جدا از هم الزامي ميباشد.

جهت شركت در همايش ارسال دوفايل اصل و چكيده مقاله بصورت مجزا الزامي ميباشد.


بازگشت1395/12/04امتیازدهی شده0 مرتبه